MLA

Farm Media Study - Midwest States. USA, 1981.

APA

(1981). Farm media study - Midwest states. USA.

Chicago

Farm Media Study - Midwest States. USA, 1981.